موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية

Ο Λάμπρος και τα επτά ποδαράκια της κυρά Σαρακοστής

Αριθμός: BC27

Έκδοση: Ι.Μ.Ευαγγελισμού -Χαλέπι 2012

Μέγεθος: 42 σελ. 29* 21

Τιμή: 8 Ευρώ

 

Μετάφραση: Αδελφές της Ι. Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

 


Ινστιτούτο Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Σπουδών

http://www.theologicstudies.org/gr/product/242/Ο-Λάμπρος-και-τα-επτά-ποδαράκια-της-κυρά-Σαρακοστής/1

© Ινστιτούτο Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Σπουδών