موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية

Η Θεοτόκος

Αριθμός: M012

(Μη διαθέσιμο για πώληση προς το παρόν)

 

Το πρόσωπου της Θεοτόκου - Λεπτομέρια από την Ηπαπαντή - Αντίγραφο από το Ναό των Αγίων Αποστόλων - Θεσσαλονίκη

 


Ινστιτούτο Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Σπουδών

http://www.theologicstudies.org/gr/product/24/Η-Θεοτόκος/1

© Ινστιτούτο Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Σπουδών