موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية
موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية

Αρχική σελίδα /  Λειτουργικά κείμενα /  Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορτηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.

 • Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία. (3)
 • Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν σου. (2)
 • Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν την θύραν του ελέους σου.

 

Καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω. Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.

+ Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμην. Εύξαι υπέρ εμού, Δέσποτα Άγιε.

Κατευθύναι Κύριος τα διαβήματα σου εις παν έργον αγαθόν.

Μνήσθητί μου, Δέσποτα Άγιε.

Μνησθείη σου Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

 

"Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν σου."

 

Ευλόγησον, Δέσποτα.

+ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 • Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
 • Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.
 • Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν.
 • Υπέρ του αγίου οίκου τούτου, και των μετά πίστεως, ευλαβείας, και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ, του Κυρίου δεηθώμεν.
 • Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθώμεν.
 • Υπέρ του Πατρός ημών, Αρχιεπισκόπου (τού διένος), του τιμίου πρεσβετερίου, της εν Χριστώ διακονίας, παντός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
 • Υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους, πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτώ, του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
 • Υπέρ της (πόλεως) ταύτης, πάσης πόλεως και χόρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς, του Κυρίου δεηθώμεν.Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνηκών, του Κυρίου δεηθώμεν.
 • Υπέρ πλεόντων, οδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν.
 • Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
 • Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.
 • Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Κύριε ο Θεός ημών, Ου το κράτος ανείκαστον και η δόξα ακατάληπτος, Ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, Αυτός Δέσποτα, κατά την ευσπλαχνίαν σου, επίβλεψον εφ' ημάς και επί τον άγιον οίκον τούτον και ποίησον μεθ' ημών, και των συνευχομένων ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους οικτιρμούς σου.

Ότι πρέπει σοι, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Ηχος πλ. δ'

Στίχ. α'. Αγαθόν τό εξομολογείσθαι τώ Κυρίω, καί ψάλλειν τώ ονόματί σου, Ύψιστε.

Ταίς πρεσβείαις τής Θεοτόκου, Σώτερ, σώσον ημάς.

 

Στίχ. β'. Τού αναγγέλλειν τώ πρωί τό έλεός σου, καί τήν αλήθειάν σου κατά νύκτα.

Ταίς πρεσβείαις τής Θεοτόκου...

 

Στίχ. γ'. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών, καί ουκ έστιν αδικία εν αυτώ.

Ταίς πρεσβείαις τής Θεοτόκου...

 

Δόξα... Καί νύν...

Ταίς πρεσβείαις τής Θεοτόκου...

 

 • Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
 • Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.
 • Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Κύριε, ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκατηλίπης ημάς τους ελπίζοντας επί σε.

Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Ήχος β'

Στίχ. α'. Αίνει, η ψυχή μου, τόν Κύριον, αινέσω Κύριον εν τή ζωή μου, ψαλώ τώ Θεώ μου, έως υπάρχω.

Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι. Αλληλούια.

 

Στίχ. β'. Μακάριος, ού ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον τόν Θεόν αυτού.

Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίοις θαυμαστός...

 

Στίχ. γ'. Βασιλεύσει Κύριος εις τόν αιώνα, ο Θεός σου, Σιών, εις γενεάν καί γενεάν.

Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίοις θαυμαστός...

 

Δόξα... Καί νύν...

Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκοθήναι εκ της αγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, ατρέπτως ενανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, εις ων της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, σώσον ημάς.

 

Εν ψιλή καθημερινή (άνευ εορτής), ψάλλομεν.

Στίχ. α'. Δεύτε αγαλλιασώμεθα τώ Κυρίω, αλαλάξωμεν τώ Θεώ τώ Σωτήρι ημών.

Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι. Αλληλούια.

 

Στίχ. β'. Προφθάσωμεν τό πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει, καί εν ψαλμοίς αλαλάξωμεν αυτώ, ότι Θεός μέγας, Κύριος καί Βασιλεύς μέγας επί πάσαν τήν γήν.

Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίοις θαυμαστός...

 

Στίχ. γ'. Ότι εν τή χειρί αυτού τά πέρατα τής γής, καί τά ύψη τών ορέων αυτού εισιν, ότι αυτού εστιν η θάλασσα, καί αυτός εποίησεν αυτήν, καί τήν ξηράν αι χείρες αυτού έπλασαν.

Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίοις θαυμαστός...

 

Δόξα... Καί νύν...

Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκοθήναι εκ της αγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, ατρέπτως ενανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, εις ων της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, σώσον ημάς.

 

 • Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
 • Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.
 • Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Οτάς κοινάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί τω ονόματί σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγειλάμενος. Αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν τω παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της σης αληθείας και εν τω μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος.

Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Τάς καθημερινάς, ως Γ' Αντίφωνον ψάλλεται τό Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας, προτασσομένου ενός Στίχου εκ τών Αποστίχων τού Εσπερινού ή, ελλείψει τούτων, εκ τών εξής καταχωριζομένων.

 

Αποστόλων

Στίχ. α'. Εις πάσαν τήν γήν εξήλθεν ο φθόγγος αυτού (ή αυτών), καί εις τά πέρατα τής οικουμένης τά ρήματα αυτού (ή αυτών).

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

 

Στίχ. β'. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δέ χειρών αυτού αναγγέλλει τό στερέωμα.

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

*

Ιεραρχών

Στίχ. α'. Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καί η μελέτη τής καρδίας μου σύνεσιν.

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

*

Στίχ. β'. Οι ιερείς σου, Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνην, καί οι Οσιοί σου αγαλλιάσονται.

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

ή

Στίχ. β'. Στόμα Δικαίου αποστάζει σοφίαν, χείλη δέ ανδρών επίστανται χάριτας.

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

*

Μεγαλομαρτύρων

Στίχ. α'. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει, καί ωσεί κέδρος η εν τώ Λιβάνω πληθυνθήσεται.

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

 

Στίχ. β'. Πεφυτευμένος εν τώ οίκω Κυρίου, εν ταίς αυλαίς τού Θεού ημών, εξανθήσει.

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

*

Μαρτύρων

Στίχ. α'. Θαυμαστός ο Θεός εν τοίς Αγίοις αυτού.

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

 

Στίχ. β'. Τοίς Αγίοις τοίς εν τή γή αυτού εθαυμάστωσεν ο Κύριος.

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

*

Οσίων ανδρών

Στίχ. α'. Μακάριος ανήρ, ο φοβούμενος τόν Κύριον.

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

 

Στίχ. β'. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος τού Οσίου αυτού.

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

*

Μαρτύρων ή Οσίων γυναικών

Στίχ. α'. Υπομένων υπέμεινα τόν Κύριον, καί προσέσχε μοι.

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

 

Στίχ. β'. Έστησεν επί πέτραν τούς πόδας μου, καί κατηύθυνε τά διαβήματά μου.

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

 

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανοίς τάγματα και στρατιάς Αγγέλων και Αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της σης δόξης, ποίησον συν τη εισόδω ημών είσοδον αγίων Αγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ημίν, και συνδοξολογούντων την σην αγαθότητα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Ευλόγησον Δέσποτα, την αγίαν είσοδον.

Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Σοφία. Ορθοί.

 

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι Αλληλούϊα.

 

ΟΙ ΕΙΣΟΔΙΚΟΙ

 

Απολυτίκιον τής εορτής ή τό τής ημέρας

 

Απολυτίκιον τού Ναού

 

Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθός τ... δούλ... σου καί όσα εν βίω ήμαρτ... συγχώρησον, ουδείς γάρ αναμάρτητος, ει μή σύ ο δυνάμενος καί τ... μεταστ... δούναι τήν ανάπαυσιν.

 

Κοντάκιον τής ημέρας τής εβδομάδος [ανεύ οιασδήποτε εορτής]

 

Τή μέν Δευτέρα , τών Αρχαγγέλων

Αρχιστράτηγοι Θεού, λειτουργοί θείας δόξης, τών ανθρώπων οδηγοί, καί αρχηγοί τών Ασωμάτων, τό συμφέρον ημίν αιτήσασθε, καί τό μέγα έλεος, ως τών Ασωμάτων Αρχιστράτηγοι.

 

Τή δέ Τρίτη, τού Προδρόμου

Προφήτα Θεού, καί Πρόδρομε τής χάριτος, τήν Κάραν τήν σήν, ως ρόδον ιερώτατον, εκ τής γής ευράμενοι, τάς ιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν, καί γάρ πάλιν, ως πρότερον, εν κόσμω κηρύττεις τήν μετάνοιαν.

 

Τή Τετάρτη καί τή Παρασκευή, τού Σταυρού

0 υψωθείς εν τώ Σταυρώ εκουσίως, τή επωνύμω σου καινή πoλιτεία, τούς oικτιρμούς σου δώρησαι, Χριστέ ο Θεός. εύφρανον εν τή δυνάμει σου, τούς πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτοίς, κατά τών πολεμίων, τήν συμμαχίαν έχοιεν τήν σήν, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον.

 

Τή Πέμπτη, τών Αποστόλων.

Τούς ασφαλείς, καί ΘεοφΘόγγους Κήρυκας, τήν κoρυφήν τών ΜαΘητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν, τών αγαΘών σου καί ανάπαυσιν. τούς πόνους γάρ εκείνων καί τόν Θάνατον, εδέξω υπέρ πάσαν ολοκάρπωσιν, ο μόνος γινώσκων τά εγκάρδια.

Τώ Σαββάτω, τών Μαρτύρων

Ως απαρχάς τής φύσεως, τώ φύτουργώ τής κτίσεως, η οικουμένη προσφέρει σοι, Κύριε, τούς θεοφόρους Μάρτυρας. Ταίς αυτών ικεσίας, εν ειρήνη βαθεία, τήν Εκκλησίαν σου, διά τής Θεοτόκου συντήρησον, Πολυέλεε.

 

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Ο Θεός ο Άγιος, ο εν αγίοις αναπαυόμενος, ο τρισαγίω φωνή υπό των Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό των Χερουβείμ δοξολογούμενος, και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος ο εκ του μη όντος εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα ο κτίσας τον άνθρωπον κατ' εικόνα σην και ομοίωσιν και παντί σου χαρίσματι κατακοσμήσας, ο διδούς αιτούντι σοφίαν και σύνεσιν, και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς, τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου, και εν τη ώρα ταύτη στήναι κατενώπιον της δόξης του αγίου σου θυσιαστηρίου, και την οφειλομένην σοι προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγειν, Αυτός, Δέσποτα, πρόσδεξαι και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών τον Τρισάγιον ύμνον και επίσκεψαι ημάς εν τη χρηστότητί σου. Συγχώρησον ημίν παν πλημμέλημα, εκούσιόν τε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δος ημίν εν οσιότητι λατρεύειν σοι πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείαις της αγίας Θεοτόκου, και πάντων των Αγίων, τον απ' αιώνός σοι ευαρεστησάντων.

Ότι άγιος ει ο Θεός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. (3)

 

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε! Αλληλούϊα!

 

Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν, Δέσποτα, και την αγίαν σου ανάστασιν δοξάζομεν.

 

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

Δύναμις.

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

 

Κέλευσον, Δέσποτα.

Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Ευλόγησον, Δέσποτα, την άνω καθέδραν.

Ευλογημένος ει, ο επί θρόνου δόξης της βασιλείας σου, ο καθήμενος επί των Χεροβείμ, πάντοτ&e