موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية
موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية

Αρχική σελίδα /  Λειτουργικά κείμενα /  ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ’ ΩΡΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ’ ΩΡΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ' ΩΡΑΣ

Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

 

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.

 

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν.

 

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος ελέησον ημάς (εκ τρίτου).

Δόξα... Kαι νυν...

 • Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς.
 • Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών.
 • Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν.
 • Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών,
 • ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον (εκ τρίτου)

Δόξα... Kαι νυν...

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, καί μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ιερεύς Ότι σού εστιν η βασιλεία...

Αμήν.

Κύριε ελέησον ιβ'

Δόξα... Και νυν...

 • Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ.
 • Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τω βασιλεί ημών Θεώ.
 • Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν αυτώ, Χριστώ τω βασιλεί και Θεώ ημών.

 
Ψαλμός 83

 • Ως αγαπητά τά σκηνώματά σου Κύριε τών δυνάμεων
 • επιποθεί καί εκλείπει η ψυχή μου εις τάς αυλάς τού Κυρίου η καρδία μου καί η σάρξ μου ηγαλλιάσαντο επί Θεόν ζώντα
 • καί γάρ στρουθίον εύρεν εαυτώ οικίαν καί τρυγών νοσσιάν εαυτή ου θήσει τά νοσσία αυτής τά θυσιαστήριά σου Κύριε τών δυνάμεων ο βασιλεύς μου καί ο Θεός μου
 • μακάριοι οι κατοικούντες εν τώ οίκω σου εις τούς αιώνας τών αιώνων αινέσουσίν σε
 • μακάριος ανήρ ου εστιν η αντίλημψις αυτού παρά σού Κύριε αναβάσεις εν τή καρδία αυτού διέθετο
 • εν τή κοιλάδι τού κλαυθμώνος εις τόπον όν έθετο καί γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών
 • πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμιν οφθήσεται ο Θεός τών θεών εν Σιων
 • Κύριε ο Θεός τών δυνάμεων εισάκουσον τής προσευχής μου ενώτισαι ο Θεός Ιακωβ
 • υπερασπιστά ημών ιδέ ο Θεός καί επίβλεψον επί τό πρόσωπον τού χριστού σου
 • ότι κρείσσων ημέρα μία εν ταίς αυλαίς σου υπέρ χιλιάδας εξελεξάμην παραρριπτείσθαι εν τώ οίκω τού Θεού μάλλον ή οικείν εν σκηνώμασιν αμαρτωλών
 • ότι έλεον καί αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν καί δόξαν δώσει Κύριος ου στερήσει τά αγαθά τούς πορευομένους εν ακακία
 • Κύριε τών δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σέ

 
Ψαλμός 84

 • Ευδόκησας Κύριε τήν γήν σου απέστρεψας τήν αιχμαλωσίαν Ιακωβ
 • αφήκας τάς ανομίας τώ λαώ σου εκάλυψας πάσας τάς αμαρτίας αυτών
 • κατέπαυσας πάσαν τήν οργήν σου απέστρεψας από οργής θυμού σου
 • επίστρεψον ημάς ο Θεός τών σωτηρίων ημών καί απόστρεψον τόν θυμόν σου αφ' ημών
 • μή εις τόν αιώνα οργισθήση ημίν ή διατενείς τήν οργήν σου από γενεάς εις γενεάν
 • ο Θεός σύ επιστρέψας ζωώσεις ημάς καί ο λαός σου ευφρανθήσεται επί σοί
 • δείξον ημίν Κύριε τό έλεός σου καί τό σωτήριόν σου δώης ημίν
 • ακούσομαι τί λαλήσει εν εμοί Κύριος ο Θεός ότι λαλήσει ειρήνην επί τόν λαόν αυτού καί επί τούς οσίους αυτού καί επί τούς επιστρέφοντας πρός αυτόν καρδίαν
 • πλήν εγγύς τών φοβουμένων αυτόν τό σωτήριον αυτού τού κατασκηνώσαι δόξαν εν τή γή ημών
 • έλεος καί αλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη καί ειρήνη κατεφίλησαν
 • αλήθεια εκ τής γής ανέτειλεν καί δικαιοσύνη εκ τού ουρανού διέκυψεν
 • καί γάρ ο Κύριος δώσει χρηστότητα καί η γή ημών δώσει τόν καρπόν αυτής
 • δικαιοσύνη εναντίον αυτού προπορεύσεται καί θήσει εις οδόν τά διαβήματα αυτού

 

Ψαλμός 85

 • Κλίνον κύριε τό ούς σου καί επάκουσόν μου ότι πτωχός καί πένης ειμί εγώ
 • φύλαξον τήν ψυχήν μου ότι όσιός ειμι σώσον τόν δούλόν σου ο Θεός μου τόν ελπίζοντα επί σέ
 • ελέησόν με κύριε ότι πρός σέ κεκράξομαι όλην τήν ημέραν
 • εύφρανον τήν ψυχήν τού δούλου σου ότι πρός σέ κύριε ήρα τήν ψυχήν μου
 • ότι σύ κύριε χρηστός καί επιεικής καί πολυέλεος πάσι τοίς επικαλουμένοις σε
 • ενώτισαι κύριε τήν προσευχήν μου καί πρόσχες τή φωνή τής δεήσεώς μου
 • εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα πρός σέ ότι εισήκουσάς μου
 • ουκ έστιν όμοιός σοι εν θεοίς κύριε καί ουκ έστιν κατά τά έργα σου πάντα τά έθνη όσα εποίησας ήξουσιν καί προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου κύριε καί δοξάσουσιν τό όνομά σου
 • ότι μέγας εί σύ καί ποιών θαυμάσια σύ εί ο Θεός μόνος ο μέγας
 • οδήγησόν με κύριε τή οδώ σου καί πορεύσομαι εν τή αληθεία σου ευφρανθήτω η καρδία μου τού φοβείσθαι τό όνομά σου
 • εξομολογήσομαί σοι κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου καί δοξάσω τό όνομά σου εις τόν αιώνα
 • ότι τό έλεός σου μέγα επ' εμέ καί ερρύσω τήν ψυχήν μου εξ άδου κατωτάτου
 • ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ καί συναγωγή κραταιών εζήτησαν τήν ψυχήν μου καί ου προέθεντό σε ενώπιον αυτών
 • καί σύ κύριε ο Θεός οικτιρμών καί ελεήμων μακρόθυμος καί πολυέλεος καί αληθινός
 • επίβλεψον επ' εμέ καί ελέησόν με δός τό κράτος σου τώ παιδί σου καί σώσον τόν υιόν τής παιδίσκης σου
 • ποίησον μετ' εμού σημείον εις αγαθόν καί ιδέτωσαν οι μισούντές με καί αισχυνθήτωσαν ότι σύ κύριε εβοήθησάς μοι καί παρεκάλεσάς με

 

Δόξα... Καί νύν... Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα. Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε, ελέησον (γ')

 

Δόξα...

Απολυτίκιον τής ημέρας

 

Καί νύν... Θεοτοκίον

Ο δι' ημάς γεννηθείς εκ Παρθέvου, καί σταύρωσιν υπομείνας Αγαθέ, ο θανάτω τόν θάνατον σκυλεύσας, καί έγερσιν δείξας ως Θεός, μή παρίδης ούς έπλασας τή χειρί σου, δείξον τήν φιλανθρωπίαν σου ελεήμον, δέξαι τήv τεκούσάν σε Θεοτόκοv, πρεσβεύουσαv υπέρ ημών, καί σώσοv, Σωτήρ ημών, λαόν απεγνωσμένον.

 

Μή δή παραδώης ημάς εις τέλος, διά τό όνομά σου τό Άγιοv, καί μή διασκεδάσης τήv διαθήκηv σου, καί μή αποστήσης τό έλεός σου αφ' ημώv, διά Αβραάμ τόν ηγαπημέvον υπό σού, καί διά Ισαάκ τόv δούλόν σου καί Ισραήλ τόv Άγιόν σου.

 

Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος ελέησον ημάς (εκ τρίτου).

Δόξα... Kαι νυν...

 • Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς.
 • Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών.
 • Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν.
 • Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών,
 • ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον (εκ τρίτου)

Δόξα... Kαι νυν...

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, καί μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ιερεύς Ότι σού εστιν η βασιλεία...

 

Κοντάκιον  τής ημέρας

 

Κύριε έλέησον μ'

Ο εν παντί καιρώ και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διά της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών , αυτός. Κύριε, πρόσδεξαι και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξεις και ίθυνον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνισον , τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τείχισον ημάς αγίοις σου Αγγέλοις, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωσιν της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον  γ'

Δόξα... Και νυν...

Τήν Τιμιωτέραν τών Χερουβείμ, καί ενδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφείμ, τήν αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, τήν όντως Θεοτόκον, σέ μεγαλύνομεν.

 

Εν ονόματι Κυρίου, ευλόγησον Πατερ.

 

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί τοίς ημώv πλημμελήμασι, καί άχρι τής παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί τού ζωοποιού ξύλου κοεμάμενος, τώ εθγνώμοvι ληστή τήv εις τόv Παράδεισον ωδοποίησας είσοδον, καί θαvάτω τόν θάvατοv ώλεσας, ιλάσθητι ημίν τοίς ταπειvοίς, καί αμαρτωλοίς καί αναξίοις δούλοις σου. Ημάρτομεv γάρ καί ηνομήσαμεv, καί ουκ εσμέv άξιοι άραι τά όμματα ημώv, καί βλέψαι εις τό ύψος τού ουραvού, διότι κατελίπομεν τήν οδόv τής δικαιοσύνης σου καί επορεύθημεν εν τοίς θελήμασι τώv καρδιώv ημών. Αλλ' ικετεύομεv τήv σήν ανείκαστον αγαθότητα. Φείσαι ημών, Κύριε κατά το πλήθος τού ελέους σου, καί σώσον ημάς διά τό όvομά σου τό Άγιοv, ότι εξέλιπον εν ματαιότητι αι ημέραι ημώv. Εξελού ημάς τής τού αντικειμένου χειρός,καί άφες ημίv τά αμαρτήματα, καί vέκρωσοv τό σαρκικόν ημών φρόνημα, ίvα τόν παλαιόv αποθέμεvοι άνθρωποv, τόν νέον ενδυσώμεθα, καί σοί ζήσωμεν τώ ημετέρω Δεσπότη καί κηδεμόνι. Καί ούτω τοίς σοίς ακολουθούvτες προστάγμασιν, εις τήv αιώνιοv ανάπαυσιν καταντήσωμεv, ένθα πάvτων εστί τώv ευφραινομέvων η κατοικία. Σύ γάρ εί η όντως αληθινή ευφροσύνη καί αγαλλίασις τών αγαπώντων σε, Χριστέ ό Θεός ημών, καί σοί τήν δόξαν αναμπέπομεv, σύν τώ ανάρχω σου Πατρί, καί τώ Παναγίω, καί αγαθώ, καί ζωοποιώ σου Πνεύματι, νύν καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνωv. Αμήv.
Δόξα... Και νυν... Κύριε ελέησον  γ'

 

ο Ιερεύς αμέσως τήν Απόλυσιν