موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية
موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية

Αρχική σελίδα /  Αγία Γραφή

Αγία Γραφή

Έκδοση Μετάφραση:

 

 Βρείτε:

Στο βιβλίο:

[πίσω]

ΨΑΛΜΟΙ

κεφάλαιο 1

κεφάλαιο 2

κεφάλαιο 3

κεφάλαιο 4

κεφάλαιο 5

κεφάλαιο 5

κεφάλαιο 6

κεφάλαιο 7

κεφάλαιο 7

κεφάλαιο 8

κεφάλαιο 9

κεφάλαιο 10

κεφάλαιο 11

κεφάλαιο 12

κεφάλαιο 13

κεφάλαιο 14

κεφάλαιο 15

κεφάλαιο 16

κεφάλαιο 17

κεφάλαιο 18

κεφάλαιο 19

κεφάλαιο 20

κεφάλαιο 21

κεφάλαιο 22

κεφάλαιο 23

κεφάλαιο 24

κεφάλαιο 25

κεφάλαιο 26

κεφάλαιο 27

κεφάλαιο 28

κεφάλαιο 29

κεφάλαιο 30

κεφάλαιο 31

κεφάλαιο 32

κεφάλαιο 33

κεφάλαιο 34

κεφάλαιο 35

κεφάλαιο 36

κεφάλαιο 37

κεφάλαιο 38

κεφάλαιο 39

κεφάλαιο 40

κεφάλαιο 41

κεφάλαιο 42

κεφάλαιο 43

κεφάλαιο 44

κεφάλαιο 45

κεφάλαιο 46

κεφάλαιο 47

κεφάλαιο 48

κεφάλαιο 49

κεφάλαιο 50

κεφάλαιο 51

κεφάλαιο 52

κεφάλαιο 53

κεφάλιο 54

κεφάλαιο 55

κεφάλιο 56

κεφάλαιο 57

κεφάλιο 58

κεφάλαιο 59

κεφάλαιο 60

κεφάλαιο 61

κεφάλαιο 62

κεφάλαιο 63

κεφάλαιο 64

κεφάλαιο 65

κεφάλαιο 66

κεφάλαιο 67

κεφάλαιο 68

κεφάλαιο 69

κεφάλαιο 70

κεφάλαιο 71

κεφάλαιο 72

κεφάλαιο 73

κεφάλαιο 74

κεφάλαιο 75

κεφάλαιο 76

κεφάλαιο 77

κεφάλαιο 78

κεφάλαιο 79

κεφάλαιο 80

κεφάλαιο 81

κεφάλαιο 82

κεφάλαιο 83

κεφάλαιο 84

κεφάλαιο 85

κεφάλαιο 86

κεφάλαιο 87

κεφάλαιο 88

κεφάλαιο 89

κεφάλαιο 90

κεφάλαιο 91

κεφάλαιο 92

κεφάλαιο 93

κεφάλαιο 94

κεφάλαιο 95

κεφάλαιο 96

κεφάλαιο 97

κεφάλαιο 98

κεφάλαιο 99

κεφάλαιο 100

κεφάλαιο 101

κεφάλαιο 102

κεφάλαιο 103

κεφάλαιο 104

κεφάλαιο 105

κεφάλαιο 106

κεφάλαιο 107

κεφάλαιο 108

κεφάλαιο 109

κεφάλαιο 110

κεφάλαιο 111

κεφάλαιο 112

κεφάλαιο 113

κεφάλαιο 114

κεφάλαιο 115

κεφάλαιο 116

κεφάλαιο 117

κεφάλαιο 118

κεφάλαιο 119

κεφάλαιο 120

κεφάλαιο 121

κεφάλαιο 122

κεφάλαιο 123

κεφάλαιο 124

κεφάλαιο 125

κεφάλαιο 126

κεφάλαιο 127

κεφάλαιο 128

κεφάλαιο 129

κεφάλαιο 129

κεφάλαιο 130

κεφάλαιο 131

κεφάλαιο 132

κεφάλαιο 133

κεφάλαιο 134

κεφάλαιο 135

κεφάλαιο 136

κεφάλαιο 137

κεφάλαιο 138

κεφάλαιο 139

κεφάλαιο 140

κεφάλαιο 141

κεφάλαιο 142

κεφάλαιο 143

κεφάλαιο 144

κεφάλαιο 145

κφάλαιο 146

κεφάλαιο 147

κεφάλαιο 148

κεφάλαιο 149

κεφάλαιο 150

63

 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.

 2 ΕΙΣΑΚΟΥΣΟΝ, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου, ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ, ἀπὸ φόβου ἐχθροῦ ἐξελοῦ τὴν ψυχήν μου. 3 ἐσκέπασάς με ἀπὸ συστροφῆς πονηρευομένων, ἀπὸ πλήθους ἐργαζομένων ἀδικίαν, 4 οἵτινες ἠκόνησαν ὡς ρομφαίαν τὰς γλώσσας αὐτῶν, ἐνέτειναν τόξον αὐτῶν πρᾶγμα πικρὸν 5 τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν ἀποκρύφοις ἄμωμον, ἐξάπινα κατατοξεύσουσιν αὐτὸν καὶ οὐ φοβηθήσονται. 6 ἐκραταίωσαν ἑαυτοῖς λόγον πονηρόν, διηγήσαντο τοῦ κρύψαι παγίδας, εἶπαν· τίς ὄψεται αὐτούς; 7 ἐξηρεύνησαν ἀνομίαν, ἐξέλιπον ἐξερευνῶντες ἐξερευνήσεις. προσελεύσεται ἄνθρωπος, καὶ καρδία βαθεῖα, 8 καὶ ὑψωθήσεται, ὁ Θεός. βέλος νηπίων ἐγενήθησαν αἱ πληγαὶ αὐτῶν, 9 καὶ ἐξησθένησαν ἐπ᾿ αὐτοὺς αἱ γλῶσσαι αὐτῶν. ἐταράχθησαν πάντες οἱ θεωροῦντες αὐτούς, 10 καὶ ἐφοβήθη πᾶς ἄνθρωπος. καὶ ἀνήγγειλαν τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ ποιήματα αὐτοῦ συνῆκαν. 11 εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλπιεῖ ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ ἐπαινεθήσονται πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.