موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية
موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية

Αρχική σελίδα /  Αγία Γραφή

Αγία Γραφή

Έκδοση Μετάφραση:

 

 Βρείτε:

Στο βιβλίο:

[πίσω]

ΨΑΛΜΟΙ

κεφάλαιο 1

κεφάλαιο 2

κεφάλαιο 3

κεφάλαιο 4

κεφάλαιο 5

κεφάλαιο 5

κεφάλαιο 6

κεφάλαιο 7

κεφάλαιο 7

κεφάλαιο 8

κεφάλαιο 9

κεφάλαιο 10

κεφάλαιο 11

κεφάλαιο 12

κεφάλαιο 13

κεφάλαιο 14

κεφάλαιο 15

κεφάλαιο 16

κεφάλαιο 17

κεφάλαιο 18

κεφάλαιο 19

κεφάλαιο 20

κεφάλαιο 21

κεφάλαιο 22

κεφάλαιο 23

κεφάλαιο 24

κεφάλαιο 25

κεφάλαιο 26

κεφάλαιο 27

κεφάλαιο 28

κεφάλαιο 29

κεφάλαιο 30

κεφάλαιο 31

κεφάλαιο 32

κεφάλαιο 33

κεφάλαιο 34

κεφάλαιο 35

κεφάλαιο 36

κεφάλαιο 37

κεφάλαιο 38

κεφάλαιο 39

κεφάλαιο 40

κεφάλαιο 41

κεφάλαιο 42

κεφάλαιο 43

κεφάλαιο 44

κεφάλαιο 45

κεφάλαιο 46

κεφάλαιο 47

κεφάλαιο 48

κεφάλαιο 49

κεφάλαιο 50

κεφάλαιο 51

κεφάλαιο 52

κεφάλαιο 53

κεφάλιο 54

κεφάλαιο 55

κεφάλιο 56

κεφάλαιο 57

κεφάλιο 58

κεφάλαιο 59

κεφάλαιο 60

κεφάλαιο 61

κεφάλαιο 62

κεφάλαιο 63

κεφάλαιο 64

κεφάλαιο 65

κεφάλαιο 66

κεφάλαιο 67

κεφάλαιο 68

κεφάλαιο 69

κεφάλαιο 70

κεφάλαιο 71

κεφάλαιο 72

κεφάλαιο 73

κεφάλαιο 74

κεφάλαιο 75

κεφάλαιο 76

κεφάλαιο 77

κεφάλαιο 78

κεφάλαιο 79

κεφάλαιο 80

κεφάλαιο 81

κεφάλαιο 82

κεφάλαιο 83

κεφάλαιο 84

κεφάλαιο 85

κεφάλαιο 86

κεφάλαιο 87

κεφάλαιο 88

κεφάλαιο 89

κεφάλαιο 90

κεφάλαιο 91

κεφάλαιο 92

κεφάλαιο 93

κεφάλαιο 94

κεφάλαιο 95

κεφάλαιο 96

κεφάλαιο 97

κεφάλαιο 98

κεφάλαιο 99

κεφάλαιο 100

κεφάλαιο 101

κεφάλαιο 102

κεφάλαιο 103

κεφάλαιο 104

κεφάλαιο 105

κεφάλαιο 106

κεφάλαιο 107

κεφάλαιο 108

κεφάλαιο 109

κεφάλαιο 110

κεφάλαιο 111

κεφάλαιο 112

κεφάλαιο 113

κεφάλαιο 114

κεφάλαιο 115

κεφάλαιο 116

κεφάλαιο 117

κεφάλαιο 118

κεφάλαιο 119

κεφάλαιο 120

κεφάλαιο 121

κεφάλαιο 122

κεφάλαιο 123

κεφάλαιο 124

κεφάλαιο 125

κεφάλαιο 126

κεφάλαιο 127

κεφάλαιο 128

κεφάλαιο 129

κεφάλαιο 129

κεφάλαιο 130

κεφάλαιο 131

κεφάλαιο 132

κεφάλαιο 133

κεφάλαιο 134

κεφάλαιο 135

κεφάλαιο 136

κεφάλαιο 137

κεφάλαιο 138

κεφάλαιο 139

κεφάλαιο 140

κεφάλαιο 141

κεφάλαιο 142

κεφάλαιο 143

κεφάλαιο 144

κεφάλαιο 145

κφάλαιο 146

κεφάλαιο 147

κεφάλαιο 148

κεφάλαιο 149

κεφάλαιο 150

5

 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς κληρονομούσης· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.

 2 ΤΑ ρήματά μου ἐνώτισαι, Κύριε, σύνες τῆς κραυγῆς μου· 3 πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου. ὅτι πρὸς σὲ προσεύξομαι, Κύριε· 4 τὸ πρωΐ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς μου, τὸ πρωΐ παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψει με, 5 ὅτι οὐχὶ Θεὸς θέλων ἀνομίαν σὺ εἶ· οὐ παροικήσει σοι πονηρευόμενος, 6 οὐδὲ διαμενοῦσι παράνομοι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου. ἐμίσησας πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν· 7 ἀπολεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος. ἄνδρα αἱμάτων καὶ δόλιον βδελύσσεται Κύριος. 8 ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου, προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου. 9 Κύριε, ὁδήγησόν με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου, κατεύθυνον ἐνώπιόν σου τὴν ὁδόν μου. 10 ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἀλήθεια, ἡ καρδία αὐτῶν ματαία· τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν. 11 κρῖνον αὐτούς, ὁ Θεός. ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν διαβουλιῶν αὐτῶν· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν ἔξωσον αὐτούς, ὅτι παρεπίκρανάν σε, Κύριε. 12 καὶ εὐφρανθείησαν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ σέ· εἰς αἰῶνα ἀγαλλιάσονται, καὶ κατασκηνώσεις ἐν αὐτοῖς, καὶ καυχήσονται ἐν σοὶ πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου. 13 ὅτι σὺ εὐλογήσεις δίκαιον· Κύριε, ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας ἐστεφάνωσας ἡμᾶς.