موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية
موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية

Αρχική σελίδα /  Αγία Γραφή

Αγία Γραφή

Έκδοση Μετάφραση:

 

 Βρείτε:

Στο βιβλίο:

[πίσω]

ΨΑΛΜΟΙ

κεφάλαιο 1

κεφάλαιο 2

κεφάλαιο 3

κεφάλαιο 4

κεφάλαιο 5

κεφάλαιο 5

κεφάλαιο 6

κεφάλαιο 7

κεφάλαιο 7

κεφάλαιο 8

κεφάλαιο 9

κεφάλαιο 10

κεφάλαιο 11

κεφάλαιο 12

κεφάλαιο 13

κεφάλαιο 14

κεφάλαιο 15

κεφάλαιο 16

κεφάλαιο 17

κεφάλαιο 18

κεφάλαιο 19

κεφάλαιο 20

κεφάλαιο 21

κεφάλαιο 22

κεφάλαιο 23

κεφάλαιο 24

κεφάλαιο 25

κεφάλαιο 26

κεφάλαιο 27

κεφάλαιο 28

κεφάλαιο 29

κεφάλαιο 30

κεφάλαιο 31

κεφάλαιο 32

κεφάλαιο 33

κεφάλαιο 34

κεφάλαιο 35

κεφάλαιο 36

κεφάλαιο 37

κεφάλαιο 38

κεφάλαιο 39

κεφάλαιο 40

κεφάλαιο 41

κεφάλαιο 42

κεφάλαιο 43

κεφάλαιο 44

κεφάλαιο 45

κεφάλαιο 46

κεφάλαιο 47

κεφάλαιο 48

κεφάλαιο 49

κεφάλαιο 50

κεφάλαιο 51

κεφάλαιο 52

κεφάλαιο 53

κεφάλιο 54

κεφάλαιο 55

κεφάλιο 56

κεφάλαιο 57

κεφάλιο 58

κεφάλαιο 59

κεφάλαιο 60

κεφάλαιο 61

κεφάλαιο 62

κεφάλαιο 63

κεφάλαιο 64

κεφάλαιο 65

κεφάλαιο 66

κεφάλαιο 67

κεφάλαιο 68

κεφάλαιο 69

κεφάλαιο 70

κεφάλαιο 71

κεφάλαιο 72

κεφάλαιο 73

κεφάλαιο 74

κεφάλαιο 75

κεφάλαιο 76

κεφάλαιο 77

κεφάλαιο 78

κεφάλαιο 79

κεφάλαιο 80

κεφάλαιο 81

κεφάλαιο 82

κεφάλαιο 83

κεφάλαιο 84

κεφάλαιο 85

κεφάλαιο 86

κεφάλαιο 87

κεφάλαιο 88

κεφάλαιο 89

κεφάλαιο 90

κεφάλαιο 91

κεφάλαιο 92

κεφάλαιο 93

κεφάλαιο 94

κεφάλαιο 95

κεφάλαιο 96

κεφάλαιο 97

κεφάλαιο 98

κεφάλαιο 99

κεφάλαιο 100

κεφάλαιο 101

κεφάλαιο 102

κεφάλαιο 103

κεφάλαιο 104

κεφάλαιο 105

κεφάλαιο 106

κεφάλαιο 107

κεφάλαιο 108

κεφάλαιο 109

κεφάλαιο 110

κεφάλαιο 111

κεφάλαιο 112

κεφάλαιο 113

κεφάλαιο 114

κεφάλαιο 115

κεφάλαιο 116

κεφάλαιο 117

κεφάλαιο 118

κεφάλαιο 119

κεφάλαιο 120

κεφάλαιο 121

κεφάλαιο 122

κεφάλαιο 123

κεφάλαιο 124

κεφάλαιο 125

κεφάλαιο 126

κεφάλαιο 127

κεφάλαιο 128

κεφάλαιο 129

κεφάλαιο 129

κεφάλαιο 130

κεφάλαιο 131

κεφάλαιο 132

κεφάλαιο 133

κεφάλαιο 134

κεφάλαιο 135

κεφάλαιο 136

κεφάλαιο 137

κεφάλαιο 138

κεφάλαιο 139

κεφάλαιο 140

κεφάλαιο 141

κεφάλαιο 142

κεφάλαιο 143

κεφάλαιο 144

κεφάλαιο 145

κφάλαιο 146

κεφάλαιο 147

κεφάλαιο 148

κεφάλαιο 149

κεφάλαιο 150

48

 Εἰς τὸ τέλος· τοῖς υἱοῖς Κορὲ ψαλμός.

 2 ΑΚΟΥΣΑΤΕ ταῦτα, πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην, 3 οἵ τε γηγενεῖς καὶ οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ τὸ αὐτὸ πλούσιος καὶ πένης. 4 τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν· 5 κλινῶ εἰς παραβολὴν τὸ οὖς μου, ἀνοίξω ἐν ψαλτηρίῳ τὸ πρόβλημά μου. 6 ἱνατί φοβοῦμαι ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ; ἡ ἀνομία τῆς πτέρνης μου κυκλώσει με. 7 οἱ πεποιθότες ἐπὶ τῇ δυνάμει αὐτῶν καὶ ἐπὶ τῷ πλήθει τοῦ πλούτου αὐτῶν καυχώμενοι, 8 ἀδελφὸς οὐ λυτροῦται, λυτρώσεται ἄνθρωπος; οὐ δώσει τῷ Θεῷ ἐξίλασμα ἑαυτοῦ 9 καὶ τὴν τιμὴν τῆς λυτρώσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. καὶ ἐκοπίασεν εἰς τὸν αἰῶνα 10 καὶ ζήσεται εἰς τέλος· οὐκ ὄψεται καταφθοράν, 11 ὅταν ἴδῃ σοφοὺς ἀποθνήσκοντας. ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἄφρων καὶ ἄνους ἀπολοῦνται καὶ καταλείψουσιν ἀλλοτρίοις τὸν πλοῦτον αὐτῶν, 12 καὶ οἱ τάφοι αὐτῶν οἰκίαι αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα, σκηνώματα αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. ἐπεκαλέσαντο τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐπὶ τῶν γαιῶν αὐτῶν. 13 καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς. 14 αὕτη ἡ ὁδὸς αὐτῶν σκάνδαλον αὐτοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν εὐδοκήσουσι. (διάψαλμα). 15 ὡς πρόβατα ἐν ᾅδῃ ἔθεντο, θάνατος ποιμανεῖ αὐτούς· καὶ κατακυριεύσουσιν αὐτῶν οἱ εὐθεῖς τὸ πρωΐ, καὶ ἡ βοήθεια αὐτῶν παλαιωθήσεται ἐν τῷ ᾅδῃ, ἐκ τῆς δόξης αὐτῶν ἐξώσθησαν. 16 πλὴν ὁ Θεὸς λυτρώσεται τὴν ψυχήν μου ἐκ χειρὸς ᾅδου, ὅταν λαμβάνῃ με. (διάψαλμα). 17 μὴ φοβοῦ, ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος καὶ ὅταν πληθυνθῇ ἡ δόξα τοῦ οἴκου αὐτοῦ· 18 ὅτι οὐκ ἐν τῷ ἀποθνήσκειν αὐτὸν λήψεται τὰ πάντα, οὐδὲ συγκαταβήσεται αὐτῷ ἡ δόξα αὐτοῦ. 19 ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εὐλογηθήσεται· ἐξομολογήσεταί σοι, ὅταν ἀγαθύνῃς αὐτῷ. 20 εἰσελεύσεται ἕως γενεᾶς πατέρων αὐτοῦ, ἕως αἰῶνος οὐκ ὄψεται φῶς. 21 καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.