موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية
موقع الدراسات اللاهوتية والثقافية

Αρχική σελίδα /  Αγία Γραφή

Αγία Γραφή

Έκδοση Μετάφραση:

 

 Βρείτε:

Στο βιβλίο:

[πίσω]

ΨΑΛΜΟΙ

κεφάλαιο 1

κεφάλαιο 2

κεφάλαιο 3

κεφάλαιο 4

κεφάλαιο 5

κεφάλαιο 5

κεφάλαιο 6

κεφάλαιο 7

κεφάλαιο 7

κεφάλαιο 8

κεφάλαιο 9

κεφάλαιο 10

κεφάλαιο 11

κεφάλαιο 12

κεφάλαιο 13

κεφάλαιο 14

κεφάλαιο 15

κεφάλαιο 16

κεφάλαιο 17

κεφάλαιο 18

κεφάλαιο 19

κεφάλαιο 20

κεφάλαιο 21

κεφάλαιο 22

κεφάλαιο 23

κεφάλαιο 24

κεφάλαιο 25

κεφάλαιο 26

κεφάλαιο 27

κεφάλαιο 28

κεφάλαιο 29

κεφάλαιο 30

κεφάλαιο 31

κεφάλαιο 32

κεφάλαιο 33

κεφάλαιο 34

κεφάλαιο 35

κεφάλαιο 36

κεφάλαιο 37

κεφάλαιο 38

κεφάλαιο 39

κεφάλαιο 40

κεφάλαιο 41

κεφάλαιο 42

κεφάλαιο 43

κεφάλαιο 44

κεφάλαιο 45

κεφάλαιο 46

κεφάλαιο 47

κεφάλαιο 48

κεφάλαιο 49

κεφάλαιο 50

κεφάλαιο 51

κεφάλαιο 52

κεφάλαιο 53

κεφάλιο 54

κεφάλαιο 55

κεφάλιο 56

κεφάλαιο 57

κεφάλιο 58

κεφάλαιο 59

κεφάλαιο 60

κεφάλαιο 61

κεφάλαιο 62

κεφάλαιο 63

κεφάλαιο 64

κεφάλαιο 65

κεφάλαιο 66

κεφάλαιο 67

κεφάλαιο 68

κεφάλαιο 69

κεφάλαιο 70

κεφάλαιο 71

κεφάλαιο 72

κεφάλαιο 73

κεφάλαιο 74

κεφάλαιο 75

κεφάλαιο 76

κεφάλαιο 77

κεφάλαιο 78

κεφάλαιο 79

κεφάλαιο 80

κεφάλαιο 81

κεφάλαιο 82

κεφάλαιο 83

κεφάλαιο 84

κεφάλαιο 85

κεφάλαιο 86

κεφάλαιο 87

κεφάλαιο 88

κεφάλαιο 89

κεφάλαιο 90

κεφάλαιο 91

κεφάλαιο 92

κεφάλαιο 93

κεφάλαιο 94

κεφάλαιο 95

κεφάλαιο 96

κεφάλαιο 97

κεφάλαιο 98

κεφάλαιο 99

κεφάλαιο 100

κεφάλαιο 101

κεφάλαιο 102

κεφάλαιο 103

κεφάλαιο 104

κεφάλαιο 105

κεφάλαιο 106

κεφάλαιο 107

κεφάλαιο 108

κεφάλαιο 109

κεφάλαιο 110

κεφάλαιο 111

κεφάλαιο 112

κεφάλαιο 113

κεφάλαιο 114

κεφάλαιο 115

κεφάλαιο 116

κεφάλαιο 117

κεφάλαιο 118

κεφάλαιο 119

κεφάλαιο 120

κεφάλαιο 121

κεφάλαιο 122

κεφάλαιο 123

κεφάλαιο 124

κεφάλαιο 125

κεφάλαιο 126

κεφάλαιο 127

κεφάλαιο 128

κεφάλαιο 129

κεφάλαιο 129

κεφάλαιο 130

κεφάλαιο 131

κεφάλαιο 132

κεφάλαιο 133

κεφάλαιο 134

κεφάλαιο 135

κεφάλαιο 136

κεφάλαιο 137

κεφάλαιο 138

κεφάλαιο 139

κεφάλαιο 140

κεφάλαιο 141

κεφάλαιο 142

κεφάλαιο 143

κεφάλαιο 144

κεφάλαιο 145

κφάλαιο 146

κεφάλαιο 147

κεφάλαιο 148

κεφάλαιο 149

κεφάλαιο 150

45

 Εἰς τὸ τέλος· ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορέ, ὑπὲρ τῶν κρυφίων ψαλμός.

 2 Ο ΘΕΟΣ ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα. 3 διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν. 4 ἤχησαν καὶ ἐταράχθησαν τὰ ὕδατα αὐτῶν, ἐταράχθησαν τὰ ὄρη ἐν τῇ κραταιότητι αὐτοῦ. (διάψαλμα). 5 τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ· ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ ῞Υψιστος. 6 ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ οὐ σαλευθήσεται· βοηθήσει αὐτῇ ὁ Θεὸς τὸ πρὸς πρωΐ πρωΐ. 7 ἐταράχθησαν ἔθνη, ἔκλιναν βασιλεῖαι· ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ, ἐσαλεύθη ἡ γῆ. 8 Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ᾿ ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ. (διάψαλμα). 9 δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἃ ἔθετο τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς. 10 ἀνταναιρῶν πολέμους μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς τόξον συντρίψει καὶ συνθλάσει ὅπλον καὶ θυρεοὺς κατακαύσει ἐν πυρί. 11 σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός· ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ. 12 Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ᾿ ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ Θεὸς ᾿Ιακώβ.